Živé Milevsko II

Živé Milevsko II. – Smart Region – region s dobrou adresou<br>Rg. číslo projektu CZ.03.4.74./0.0/0.0/17_080/0010017

Díky projektu Živé Milevsko – Smart region město Milevsko začalo v implementaci konceptu Smart City, předkládaný projektový záměr Živé Milevsko II na tuto činnost navazuje a má zájem dále rozvíjet veřejnou správu a to prostřednictvím inteligentních způsobů vedení města.

Zejména tedy proto, aby byl koncept Smart City v Milevsku efektivně využíván, je kromě jiného nutná soustavná práce s motivací a zlepšení komunikace ze strany Městského úřadu a jeho zaměstnanců s veřejností.

Právě to se ukázalo jako jeden ze stěžejních problémů. Během realizace předchozího projektu došlo k odhalení slabých míst, na nichž je nutné dále pracovat. Jejich odstranění do budoucna napomůže lepší komunikaci Městského úřadu s veřejností a celkovému chápání Milevska jako otevřeného a moderního města.

Cílem je, aby lidé z města neodcházeli, abychom pro ně připravili příjemné prostředí pro bydlení, aby se mladí lidé po studiu vraceli zpět do svého rodného města, protože i ve městě s menším počtem obyvatel budou mít dostatek pracovních příležitostí pro svůj profesionální rozvoj a příjemné prostředí pro rodinný život a volný čas.

CÍLE
Hlavním cílem projektu je zajištění rozvoje strategického řízení města Milevska při respektování zásad konceptu rozvoje inteligentních měst, zajištění efektivní komunikace města s veřejností a v neposlední řadě realizace vzdělávacích aktivit pro úředníky pro zajištění komplexní podpory rozvoje města Milevska.

Předkládaným projektem dochází k naplnění specifického cíle: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě posílením strategického řízení organizací, zvýšením kvality jejich fungování a snížením administrativní zátěže.

Z tohoto cíle byly vybrány následující aktivity:
Podpora tvorby koncepčního dokumentu
Nástroje komunikace s veřejností

Dále dochází k naplnění specifického cíle: Profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.
V rámci projektu je podpořena aktivita:
Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů zvyšováním kvalifikace pracovníků.