Co je koncept Smart City?

V Evropě je koncepce Smart City reakcí na značnou urbanizaci a do značné míry také dalším vývojovým krokem regionální politiky EU, která se doposavad soustředila na podporu regionů a města a obce byla brána jen jako administrativní centra těchto regionů. Neustávající koncentrace ekonomické síly do měst a obcí však vyžaduje speciální přístup k řešení problémů dnešních měst a obcí, které jsou tlačeny požadavky občanů na zlepšení životního prostředí při současnem udržení ekonomického výkonu zajišťujícím do značné míry kvalitní život.

Masivní investice do zlepšení podmínek ve městech jsou stále více komplikované a napjaté rozpočty měst nejsou připraveny, bez vnějšího impulsu (stát, EU), takové aktivity realizovat. Smart City zapojuje do procesu zlepšení podmínek ve městě průmysl, univerzity a ne pouze kapacity města (lidské, finanční). Město v tomto partnerství de-facto vytváří podmínky pro pilotní projekty, při kterých dochází k hledání řešení prospěšných pro občany města, a to při současném hledání inovativních ekonomických modelů pro financování dalšího rozšíření systému. Jde o propojení existujících procesů směrem k hledání synergií pro jejich vyšší účinnost.

Koncept chytrých měst (Smart Cities) se snaží maximálně využít moderních informačních technologií a navrhnout řešení pro management konkrétního města a obce takovým způsobem, aby docházelo k synergickým efektům mezi různými odvětvími (doprava, logistika, bezpečnost, energetika, správa budov, kultura, sport a cestovní ruch aj.), s ohledem na energetickou náročnost, kvalitu života a životní prostředí občanů v daném městě nebo obci.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Smart projekty - Czech Smart City Cluster KOMISE SMART CITY RMB