Veřejný prostor a doprava

Oblast je zaměřena na tvorbu Plánu udržitelné městské mobility, kontinuální aktualizaci tohoto dokumentu
a implementaci definovaných opatření a projektů.

Snahou je zajištění adekvátního rozvoje bezpečné infrastruktury a veřejného prostoru za účelem maximálního navýšení kvality života obyvatel města.

Projekt je financován z Operačního programu zaměstnanost.

Registrační číslo projektu je: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007341

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

Jedná se o zásadní strategický dokument pro město. Je nezbytné shodnout se na tom, co je potřeba pro další rozvoj Milevska. Dopravní systém v Milevsku je složen z místních komunikací a železnice. Při mírném rozšíření jsou součástí také parkoviště a odstavné plochy, případně i další komunikace pro cyklisty a pro pěší. Místní komunikace posuzujeme z hlediska plynulosti i bezpečnosti. Plynulost, stejně jako bezpečnost, souvisí s organizací provozu, ale také s ostatními parametry komunikací a jejich stavem. Někdy je nezbytné podpořit bezpečnost na úkor plynulosti. A pak je zde samozřejmě otázka parkování. Všechny tři záležitosti musí být ve městě v rovnováze.  Může jí být docíleno pozitivní motivací, restrikcí, či stavebními úpravami.

A právě na tom i díky vám a s vámi pracujeme.

SOUČASNÝ STAV A PLÁN

    • Právě probíhají dotazníková šetření.
    • Právě dokončujeme analytickou část dokumentu a připravujeme strategickou část.

 

Plán udržitelné městské mobility má čtyři základní části:

1. Analýza
2. Vize a strategie
3. Opatření a projekty
4. Implementace

Není možné jednou napsat dokument, který by navždy vyřešil všechny problémy. Musí to být životní cyklus, který obsahuje neustálou obnovu dokumentu kvůli neustále se měnícímu prostředí. Na druhou stranu je nezbytné si pevně stanovit reálné cíle a tech se držet. Toto je cílem celého projektu. Definovat si cíl, kam se chceme dostat a toho se držet. Zároveň však kontinuálně kontrolovat, jak blízko či daleko jsme od cíle a aktualizovat současný stav, tedy analýzu.

ZAPOJENÍ SPOLEČNOSTI SMARTPLAN

SmartPlan se snaží město důkladně poznat, pochopit, jak funguje, vyhledávat příležitosti a zlepšit mobilitu i kvalitu života obyvatel. S Milevskem SmartPlan úspěšně navázal spolupráci a současně společně pracujeme na hloubkové analýze a studii, která bude implementována do reality. Vážíme si názoru každého občana a pracujeme tak, aby měl každý pocit zlepšení.

Dotazníkové šetření

Abychom mohli lépe porozumět současné dopravní situaci ve městě, potřebujeme Vaši pomoc. Řekněte nám, jak to podle Vás ve městě vypadá.

Dotazník zjišťuje, jak si Milevsko vede z hlediska dopravy a mobility. Zkoumali jsme, kolik času trávíte denně v dopravě, zda je tento čas adekvátní a jak příjemný je pro vás způsob dopravy. Měli jste možnost říci, co se vám líbí, co se vám nelíbí a co chcete zlepšit. Záleží nám na pohodlí každého z vás. Výsledky pečlivě posuzujeme a vyhodnocujeme. Naše analýza vašich odpovědí nám ukazuje, co funguje, co už méně a kde můžeme vypomoci tak, aby se vám v Milevsku žilo lépe.

Děkujeme za vyplnění dotazníku. Vašeho času i vašich odpovědí si vážíme.