Živé Milevsko III

Operační program Zaměstnanost „Certifikace města Milevska pro normu ISO 50001“ registrační číslo
Z.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016865, prioritní osa OPZ: 4 Efektivní veřejná správa

1. Zavedení energetického managementu

    Zavedení energetického managementu považujeme za klíčový krok na cestě k výraznému zlepšení řízení a hospodaření města. Chceme zavést konkrétní procesy, které jsou touto normou vyžadovány, ale i posbírat a analyzovat značné množství vstupních dat (zejména spotřeby energií, typy a druhy tarifů, náklady jako celek apod). Zavedení energetického managementu v sobě zahrnuje dílčí kroky:

– zavedení konkrétních procesů v organizaci města
– evidence majetku města
– detailní provedení energetické inventury
– detailní provedení objemu dodaných energií proveškerý majetek města
– budou identifikována a konsolidována odběrná místa
motivace zaměstnanců a zapojení vedení města

2. Zpracování energetického plánu

V rámci této aktivity bude zpracován Energetický plán města Milevska, který představuje základní dokument pro dlouhodobou koncepci správy majetku města ve vztahu k energetickému řízení. Energetický plán města bude vztažený na objekty a zařízení v majetku města.

3. Certifikace ISO 50001

Účelem zavedení a používání této mezinárodní normy je umožnit městu Milevsku a jeho organizacím vytvářet systémy a procesy nezbytné pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání a spotřeby energie. Zavedení této mezinárodní normy povede ke snížení emisí skleníkových plynů a dalších souvisejících dopadů na životní prostředí a snižování nákladů na energii prostřednictvím systematického managementu hospodaření s energií.

4. Harmonogram projektu

5. Rozpočet projektu

6. Fotodokumentace