Projekt Živé Milevsko hledá od nového roku (2019) dva nové kolegy pro pozice: Garant komunikace s veřejnostíSpecialista městské mobility a veřejného prostoru

Garant komunikace s veřejností – Je nutné soustavně pracovat na motivaci a informovanosti o implementaci inteligentních řešení a rozvoji VS u všech cílových skupin. Je tudíž žádoucí, aby součástí týmu byla osoba, která bude sloužit jako prostředník mezi městským úřadem a širokou veřejností. Garant bude hlavní kontaktní osobou, na kterou se budou občané moci obracet se svými náměty, připomínkami a nápady. Bude komunikovat a aktivně pracovat také s občany z menšinových skupin, kteří díky tomu budou moci lépe prosadit svoje názory a poznámky. Stejně tak bude aktivně pracovat s občanskou iniciativou žen, s níž bude rozvíjet genderovou politiku města. Garant bude posléze názory občanů interpretovat směrem k MěÚ Milevsko. Současně bude mít tato osoba na starosti odbornou přípravu Sympozia, které bude realizováno v rámci KA Nástroje pro komunikaci s veřejností. Garant bude současně pracovat se sociálními médii, oslovovat a motivovat veřejnost a intenzivně s ní komunikovat. K tomu bude využívat osobní setkání s občany, kulaté stoly, které se po předchozích zkušenostech ukázaly jako nejlepší způsob pro získávání informací od občanů. Garant komunikace s veřejností tedy nebude limitován tématy. Bude se zabývat všemi podněty od občanů, a to napříč tematickými oblastmi.

 

Specialista městské mobility a veřejného prostoru – Tato pozice bude zastoupena oficiálním zástupcem města, který v rámci svých kompetenci bude zprostředkovávat a zajišťovat koordinaci činností, které povedou k rozvoji městské mobility. Současně bude též zpracovávat podněty týkající se veřejného prostoru přicházející od občanů, spolupracovat a komunikovat s nimi. Důležitá je také jeho soustavná spolupráce s ostatními členy týmu. Jelikož i oni budou sbírat podněty od občanů. Tato pozice a její činnost zajistí popularizaci udržitelné mobility ve městě. Specialista bude mít za úkol ustanovit ve městě genderově vyváženou pracovní skupinu pro městský veřejný prostor. Bude mít na starosti sbírání podnětů a nápadů ze stran veřejnosti a bude současně fungovat jako kontaktní osoba zajišťující celkově komunikaci s veřejností v oblasti mobility a veřejného prostoru. Bude také úzce spolupracovat s dalšími členy projektového týmu. Specialista bude zapojen do všech otázek týkajících se mobility obecně. Bude také zapojen do plánů tvorby a změny infrastruktury města i do všech projektů, které mají na dopravu vliv. Zodpovědností specialisty bude dosažení cílů, které si město Milevsko stanoví v oblasti plánu udržitelné městské mobility, což zahrnuje i rozvoj vlastních koncepcí a nápadů na menší vylepšení v infrastruktuře města. Koordinátor mobility bude součástí Národní platformy mobility a bude komunikovat a aktivně se účastnit republikových setkání, kterých se bude účastnit v rámci – Sdílení dobré praxe. Díky tomu bude propojovat město Milevsko s ostatními obcemi, městy a kraji v ČR. Pracovní náplň specialisty je velice široká a pestrá, jeho činnost v projektu proto plánujeme na úvazek 0,8 po celou dobu realizace projektu na dobu určitou.

 

Pro více informací prosím kontaktuje info@zivemilevsko.cz / +420 382 521 362

 

 

 

00