Zastupitelstvo města na počátku května jednomyslně schválilo předložená Pravidla prodeje pozemků v Podnikatelském parku Milevsko. Schválením zastupitelé zřetelně podpořili úsilí o vytvoření prostoru využitelného pro rozvoj malých a středních podniků, a tedy pro udržení a rozvoj nabídky pracovních příležitostí.

Důležitá je také otázka ceny prodeje pozemků, kterou pravidla stanovují podle znaleckého posudku na 380 Kč za metr čtvereční.

Co pravidla vlastně říkají? Vymezují podnikatelský park, určují jeho účel. Stanovují postup pro investora a proces projednávání jeho žádosti v orgánech města. Kritéria pro posouzení prospěšnosti žádosti z pohledu zájmů města jsou poměrně volná, každá žádost bude posuzována opakovaně a individuálně.

Pravidla také nastavují postupy při uzavírání smluv a vymezují pojistky na straně města proti spekulativním postupům. Důležitá je možnost uzavírat mezi městem a investorem plánovací smlouvy, na jejichž základě mohou podnikatelé své objekty budovat souběžně se stavbou komunikace.

Město tedy věřme brzy dostane tolik potřebný prostor pro podnikání, který si navíc udrží urbanistický a architektonický styl, bude mít novou technologickou úroveň, zastoupení zeleně i vodních ploch.

00